ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

در پویان افزار، ما از یک رویکرد تعاملی ساختاریافته برای ارزیابی، تجزیه و تحلیل و توسعه توصیه‌ها برای تقویت فرآیندهای ITSM پیروی می‌کنیم. رویکرد ما به عنوان پایه ای برای تصمیم گیری های تجاری، ایجاد انتظارات واقع بینانه، و در نهایت افزایش قابلیت ها و عملکرد IT شما عمل می کند.

خدمات ارزیابی ITSM  پویان افزار شامل موارد زیر است

با خدمات ارزیابی ITSM ما، می توانید درک کاملی از وضعیت فعلی ITSM خود به دست آورید و توصیه هایی در مورد چگونگی بهبود فرآیندها و نحوه رسیدگی و برآورده شدن نیازهای آینده خود دریافت کنید. رویکرد ما برای ارزیابی ITSM ساده است:

  • کشف و جمع آوری اطلاعات
  • ارزیابی فرآیندهای ITSM
  • تجزیه و تحلیل و توسعه شرح خدمات
  • تجزیه و تحلیل و ارائه نقشه راه GAPها
  • ساختار، روش‌شناسی و دستورالعمل‌ها و توصیه‌های سازمانی ITSM

پس از ارزیابی دقیق، می‌توانید مطمئن باشید که پروژه‌های کلیدی را شناسایی کرده که می‌توانند روش‌های ارائه خدمات فناوری اطلاعات شما را از طریق شناسایی مؤلفه‌های کلیدی لازم برای حفظ استراتژی و برنامه فناوری اطلاعات و دستیابی به بیشترین سود و ارزش سازمانی از طریق همسویی اهداف سازمانی با قابلیت‌های سازمان برای سیستم های IT شما، بهبود بخشند .

چرا پویان افزار را برای خدمات ITSM انتخاب کنید؟

کارشناسان ITSM ما با پشتکار ، تلاش می کنند تا مسیر کسب و کار شما را تأیید کنند، طرح ارائه خدمات فناوری اطلاعات فعلی شما را ارزیابی کنند و ابتکارات استراتژیک کلیدی و اهداف تجاری را شناسایی نمایند. ما همسویی برنامه ارائه خدمات فناوری اطلاعات با کسب و کار شما را بررسی و تایید می کنیم، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و فعالیت ها را بر اساس نیازهای فعلی شما اولویت بندی می کنیم.

ما از طریق خدمات ارزیابی ITSM خود، اطمینان حاصل می کنیم که ارزیابی «نیازهای آینده» را انجام داده اید و دستورالعمل های لازم را با توجه به زیرساخت های فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات، و فرآیندها و رویه های عملیاتی ارائه کرده اید.